Hieronder staan de algemene voorwaarden van E-Care Reverse Logistics B.V.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties met betrekking tot reparatie van goederen tussen enerzijds E-Care Reverse Logistics B.V., hierna te noemen de reparateur en anderzijds haar opdrachtgever, hierna te noemen de klant.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door de reparateur uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant blijven buiten beschouwing.

3. Alle van de reparateur uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Door enkele acceptatie door de klant komt derhalve geen overeenkomst tot stand.

4. De reparateur is eerst gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

5. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

6. De aansprakelijkheid van de reparateur beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan de reparateur bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de reparateur kan worden verlangd, ingebreke blijven van toeleveranciers daaronder begrepen.

7. Ingeval van overmacht is de reparateur gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de overeenkomst te verlangen.

Reparatie

8. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden door de reparateur geconstateerde gebreken hersteld.

9. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, de kosten van transport, de kosten van de gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de verpakking- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, allen inclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.

10. De reparateur geeft bij afgifte van het apparaat aan welke prijsopgave limieten hij voor het betreffende apparaat hanteert en wat de minimale reparatiekosten zijn. Tevens geeft hij aan wat de verwachte reparatieduur is.

11. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgave limiet, dan wordt aan de klant een gratis prijsopgave verstrekt en wordt het apparaat pas na verkregen toestemming van de klant voor die hogere prijs gerepareerd.

12. De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten. Het apparaat wordt vervolgens aan de klant retour geleverd.

13. Indien de reparateur niet in staat is het apparaat binnen de opgegeven tijd te repareren kan de klant alsdan de reparateur verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten het apparaat per omgaande aan hem te retourneren.

14. Voor een ter beschikking gesteld leentoestel zal een aparte tussen de klant en reparateur gesloten leenovereenkomst van kracht zijn.

15. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op een aan de reparatie voorafgaand verzoek van de klant stelt de reparateur de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking van de klant.

16. De reparateur is aansprakelijk voor schade aan het artikel, de toebehoren en accessoires, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan de reparateur tot aan de ter beschikkingstelling door de reparateur aan de klant, e.e.a. voor zover deze schade ontstaan is door schuld van de reparateur. Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Transportschade in de vorm van vermissingen kan niet worden geaccepteerd ingeval bij aanmelding van het apparaat niet duidelijk en correct alle gevraagde gegevens zijn opgegeven.

17. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

18. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatierapport met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

19. Ingeval de reparateur garantie geeft op de door hem uitgevoerde reparatie staat de garantietermijn vermeld op het reparatierapport c.q. reparatienota. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van datzelfde reparatierapport c.q. reparatienota. Op reparaties aan apparaten met bliksem-, water- en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

20. Bij opnieuw optreden binnen de garantietermijn van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend. Ingeval het vervangen onderdeel opnieuw defect is, wordt ook dat onderdeel kosteloos vervangen. De klant is indien van toepassing wel opnieuw transport- en/of voorrijkosten verschuldigd.

21. Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak dan die bij de voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.

22. Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.

23. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereed meldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is de reparateur gerechtigd dit artikel te verkopen c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop kan de reparateur deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatiekosten.

24. De reparateur hanteert prijsopgave limieten, tarieven en condities en dient deze duidelijk kenbaar te maken aan de klant alvorens tot reparatie wordt overgegaan.

Betaling

25. Op alle door de reparateur in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.

26. De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat de reparateur overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied.

27. In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal de reparateur aan de klant een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, e.e.a. met een minimum van € 25,-.

28. Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.

Reclames

29. Klachten betreffende het afgeleverde dienen binnen 8 dagen na inontvangstneming schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij de reparateur te worden ingediend; in geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na inontvangstneming.

Duiven, juni 2015.